Otvorené od 8:00 do 20 :00

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Prevádzkovateľ e-shopu Miloš Lörincz na stránkach autoklucky.sk, sídlo Veterná 1,   
034 
01  Ružomberok spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa právnych predpisov.

Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Miloš Lörincz, so sídlom Tatranská cesta 5553/46A,
034 01  Ružomberok
  (ďalej len „Správca“)

2. Kontaktné údaje Správcu sú:  e-mail: autokluckysk@gmail.com, tel.: +421 951 725 325  
                                                                                                                                                  +421 918
 923 964

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu

Zdroje spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol Kupujúci a ktoré Správca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode autoklucky.sk 

2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje Kupujúceho nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy

3. Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov

Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:

1. Za účelom registrácie na webovej stránke autoklucky.sk podľa paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov

2. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky Kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo)

3. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Správcom

4. Poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie Kúpnej zmluvy 

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať

Príjemci a spracovatelia osobných údajov

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje Kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením Kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi Správcom a Kupujúcim.

Subdodávateľmi Správcu sú:

  • Webnode AG (systém e-shopu)
  • Slovenská pošta (doručovacia služba)
  • Google Analytics (analýza webových stránok)

Práva kupujúceho

Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:

1. Na prístup k svojim osobným údajom

2. Na opravu osobných údajov

3. Na vymazanie osobných údajov

4. Vzniesť námietku proti spracovaniu

5. Na prenositeľnosť údajov

6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky
na e-mailovej adrese: vsetkydielysk@gmail.com

7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov

Zabezpečenie osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov Kupujúceho

2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov

Záverečné ustanovenia

1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke autoklucky.sk potvrdzuje Kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami Ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma

2. S týmito pravidlami súhlasí Kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke

3. Správca je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť

Novú verziu pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.


Tieto pravidlá vstupujú do platnosti od 01.01.2021